ОПШТA АКАТА УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У КРАГУЈЕВЦУ

<< Назад на страну О нама

 • Одлука о пословној тајни број 985 од 04.07.2003.
 • Правилник о кретању и боравку странаца број 984 од 04.07.2003.
 • Правилник о заштити од пожара број 981 од 04.07.2003.
 • План спровођења поступка процене ризика лиценциране орган. ЗЗЗЗР број 2696 од 14.11.2007.
 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању број 500 од 04.03.2008.
 • Правилник о понашању у Студентском центру у Краг.број 2191 од 29.09.2010.
 • Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности студената број 1379 од 09.06.2010.
 • Правилник о допунама Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности студената број 465 од 25.02.2011.
 • Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених број 248 од 02.02.2011.
 • Правилник о иновацијама, рационализацијама и другим видовима стваралаштва у установи број 249 од 02.02.2011.
 • Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената број 246 од 02.02.2011.
 • Правилник о Физичко-техничком обезбеђењу број 247 од 02.02.2011.
 • Правилник о поступку набавки број 472 од 01.03.2014.
 • Правилник о изменама Правилника о поступку набавки број 3749 од 25.12.2015.
 • Пречишћен текст Правилника о поступку набавки број 3750 од 25.12.2015.
 • Обавештење запосленима о забрани вршења злостављања на раду и у вез са радом број 1973 од 09.09.2010. (образац Изјаве запосленог о пријему обавештења), Лица надлежна за заштиту у вези са заштитом од злостављања број 2799 од 01.11.2013.
 • Обавештење запосленима о одредбама Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму број 2371 од 11.10.2010. (образац Изјаве запосленог о пријему обавештења), Одлука о одређивању лица за контролу забране пушења број 2375 од 11.10.2010.
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања број 2777 од 12.10.2015., Обавештење о правима узбуњивача број 2230 од 25.08.2015. и Решење о одређивању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем број 2273 од 28.08.2015.
 • Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака у Студентском центру у Крагујевцу бр. 108 од 03.1996. год., бр. 135 од 14.04.1997. год, бр. 687/1 од 15.09.2000. год, бр. 25 од 10.01.2003. год, бр. 265 од 10.02.2005.  год, бр. 1750 од 06.07.2005. год и бр. 1658 од 19.07.2006.
 • Правилник о орагнизацији и систематизацији послова и задатака у Студентском центру у Крагујевцу донет је и заведен под бр. 537 од 04.03.2016. године, где је по питању броја извршилаца (укупно 179) дата сагласност ресорног министарства број: 112-01-1982/2016-01/47, у установи примљено бр. 1925 од 07.07.2016. године
 • Развојни план број 3267 од 16.12.2014. за период од 2015. – 2018.
 • Правилник о безбедности информационо – комуникационог система Студентског центра у Крагујевцу број 3523 од 20.10.2017.