ЗАКОНИ
Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10, 55/13, 27/2018 и 10/2019)
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“, број 1/19)
СТРАТЕГИЈА
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12)
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
мрежа установа
1) Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);
смештај и исхрана
2) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12);
кредити и стипендије
3) Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);
4) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 75/13);
одмор и опоравак
5) Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11);
евиденција
6) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27.09.2013.);
простор и опрема (нормативи)
7) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);
стандарди исхране
8) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);
категоризација објеката
9) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);
додела дотација студентским удружењима
10) Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);
цена услуга
11) Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);
НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању
инспекцијски и стручно-педагошки надзор
12) Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12);
13) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11) – само за просветног саветника –
14) Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13);
15) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС““, број 30/10)

Јавне набавке

16) Правилник о поступку набавки у Студентском центру у Крагујевцу (бр. 3114 од 04.09.2020.)

17) Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Студентском центру у Kрагујевцу (бр. 277 од 12.10.2015. год.)

18) Правилник о поступку набавки у Студентском центру у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. 3750 од 25.12.2015. год.)

19) План набавки Студентског центра у Крагујевцу за 2019. годину

20) Измене и допуне плана јавних набавки Студентског центра у Крагујевцу за 2019. годину

21) План набавки Студентског центра у Крагујевцу за 2020. годину

22) План набавки Студентског центра у Крагујевцу за 2020. годину (после почетка примене новог Закона о јавним набавкама)

23) Измењена верзија плана јавних набавки Студентског центра у Крагујевцу за 2020. годину

24) План јавних набавки Студентског центра у Крагујевцу за 2021. годину

Заштита података о личности

Обавештење о заштити података о личности у Студентском центру у Крагујевцу у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/2018)

Етички кодекс

  • Етички кодекс Студентског центра у Крагујевцу (бр. 4873 од 04.11.2019. године)

Поступање са донацијама

  • Правилник о поступању са донацијама у Студентском центру у  Крагујевцу (бр. 4874 од 04.11.2019. године)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Студентски центар у Крагујевцу, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 159/2020) објављује у табеларном приказу податке о броју запослених и радно ангажованих лица. Предметни подаци исказују се у табеларном приказу и ажурирају се у року од 5 (пет) дана од дана последње промене. Табеларни приказ се може погледати на следећем линку:

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица